Legionella

Organisaties hebben de plicht om de groei van legionellabacteriën in hun collectieve drinkwaterleidingnet zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een verschil in aanpak voor prioritaire instellingen zoals zorgcentra, ziekenhuizen, openbare zwembaden, hotels en campings. In deze instellingen is de kans op aanwezigheid van kwetsbare groepen het grootst. Deze prioritaire instellingen moeten voldoen aan de bepalingen uit de hieronder genoemde regelgeving. Voor andere organisaties geldt zorgplicht. Legionellapreventie heeft als doel ziektegevallen door Legionella te voorkomen.

Legionella Risico Inventarisatie

Legionellabeheer is in aanleg de verantwoordelijkheid voor de eigenaar van een gebouw. Deze kan een deel van de beheeracties delegeren aan de huurder (afhankelijk van de demarcatie in het huurcontract), maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving en zal daar op moeten toezien. In de Drinkwaterwet worden prioritaire instellingen benoemd. De meeste kantoren en (industriële) bedrijfsruimtes vallen niet onder die prioritaire instellingen.

Prioritaire instellingen moeten zich houden aan de genoemde regelgeving. Dit houdt in dat er een risicoanalyse en beheersplan aanwezig moeten zijn, opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. De in het beheerplan genoemde maatregelen (technisch en/of organisatorisch), moeten worden uitgevoerd en, heel belangrijk, geregistreerd.

Keerkleppen

Voor alle organisatie, prioritair en niet-prioritair geldt dat er keerkleppen gemonteerd moeten zijn voor de meeste afnamepunten van drinkwater en dat die keerkleppen waar mogelijk jaarlijks geïnspecteerd moeten worden. Dit is een verplichting uit de Drinkwaterwet.

Bemonstering water

Zorg dat twee keer per jaar het water wordt bemonsterd door een erkend laboratorium. Zolang geen besmettingen optreden, is deze aanpak in veel gevallen voldoende.

Bij constatering van overschrijding van de grenswaarde (100 kve) dient men maatregelen te nemen om deze waarde terug te brengen en dienen de verantwoordelijken te worden geïnformeerd. Bij constatering van besmettingsgevaar (1.000 kve) dienen direct maatregelen genomen te worden zoals:

  • Binnen 48 uur melding bij toezichthouder ILT (inspectie Leefomgeving en Transport)
  • Bepalen of tijdelijke afsluiting van de besmette installatie/tappunt noodzakelijk is of tijdelijke filters geplaatst kunnen worden.
  • Besmette installatie/tappunt dagelijks spoelen
  • Ziekteverschijnselen bij personeel en bewoners monitoren.